Vedtægter

Vedtægter for Reerslev Forsamlings- og Kulturhus.

 

§1 Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Reerslev Forsamlings-og Kulturhus. Dens hjemsted er, Reerslevvej 22, 4291 Ruds Vedby, Kalundborg Kommune.

 

 

§2 Formål.

Foreningens hovedformål er at drive den foreningen tilhørende ejendom mart. Nr. 57b, Reerslev by, Reerslev som forsamlings-og kulturhus. Desuden er formålet at sørge for at forsamlingshuset står som samlingssted, til afholdelse af social-og kulturrelle aktiviteter og arrangementer, der fremmer foreningslivet, naboskabet og sammenholdet for alle i og omkring Reerslev. Dette tager foreningens bestyrelse en aktiv part i, alene eller i samarbejde med andre foreninger/grupper, ved desuden at planlægge og afholde arrangementer der støtter ovenstående.

 

 

§3 Medlemskab.

Stk. 1. Alle myndige personer kan blive medlem af foreningen og medlemskab kan kun tegnes personligt på navn. Et medlemskab gælder for et kalenderår af gangen.

 

Stk. 2. De enkelte medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser og formue.

 

Stk. 3. Hvis et medlem ønsker at opsige sit medlemskab, inden udløb af et år, tilbagebetales kontingentet ikke.

 

 

§4 Generalforsamling.

Stk.1. Foreningens generalforsamling afholdes i Reerslev Forsamlings-og Kulturhus.

 

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned.

 

Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen, med mindst 3 ugers varsel ved offentliggørelse i et på egnen udbredt blad eller ved brev eller e-mail til hver enkel medlem efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

–Indkaldelse skal angive dagsordenen for generalforsamlingen.

 

Stk. 4. Enhver medlemer berettiget til at deltage i generalforsamlingen og til at afgive stemme på denne. Der kan ikke udøves stemmeret ved fuldmagt.

 

Stk.5. Foreningens bestyrelse kan invitere interesserede til generalforsamlingen, inviterede, har taleret men ikke stemmeret.

 

Stk. 6. Forslag fra medlemmerne må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Stk. 7. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent, stemmetæller og referent.

2) Formandens beretning om foreningensvirksomhed i det forløbende år til godkendelse.

3) Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

4) Indkomne forslag. Herunder budget-og kontingentforslag og forretningsorden fra bestyrelsen.

5) Handlingsplan for det kommende år.

6) Valg afmedlemmer til bestyrelsen.

7) Valg af suppleanter til bestyrelsen.

8) Valg af 2 revisorer.

9) Valg af suppleant for revisorer.

10) Eventuelt.

 

Stk. 8. På generalforsamlingen leder dirigenten forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhandlingsemner.

 

Stk. 9. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflertal.

 

Stk. 10. Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

 

Stk. 11. Generalforsamlingen vedtager foreningens handlingsplan, vedtager vedtægter og forretningsorden for bestyrelsen, vælger foreningens bestyrelse, fastsætter kontingent og er et forum for udveksling af ideer til fremme for huset, samt godkender budget for foreningen.

 

Stk.12. Bestyrelsen består af i alt 7 medlemmer, valgt af generalforsamlingen. De 7 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen, 3 og 4 forskudt. Derudover består bestyrelsen af 2 suppleanter for 2 år af gangen ligeledes forskudt valgt, 2 revisorer som vælges for 2 år af gangen, ligeledes forskudt valgt og en revisorsuppleant, for 1 år af gangen.

 

Stk. 13. Alle medlemmer kan stille op til valg, dog ikke 2 fra samme husstand kan vælges samtidig.Valgene sker ved skriftlig afstemning. Ingen kan vælges uden accept.Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges og sidde i bestyrelsen så længe de er medlem af foreningen.

 

Stk. 14. Udtræder et bestyrelsesmedlem, indtræder suppleanten indtil førstkommende valg. Alle Suppleanter indkaldes og har ret til at deltage i bestyrelsesmøder og øvrigt bestyrelsesarbejde, dog uden stemmeret.

 

 

§5 Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1. Ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes efter bestyrelsens bestemmelser, eller når mindst 20 medlemmer retter skriftlig begæring herom til bestyrelsen.

 

Stk. 2. For ekstraordinære generalforsamlinger gælder samme regler som for ordinære generalforsamlinger.

 

Stk. 3. Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes inden 1 måned efter, at behørig begæring herom er fremsat og indkaldes i henhold til § 4, stk 3.

 

 

§ 6 Bestyrelsen.

Stk. 1. Foreningen ledes af en på generalforsamlingen, blandt medlemmerne valgt, bestyrelse på 7 medlemmer.

 

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand og kasserer. Konstitueringen skal ske senest 14 dage efter generalforsamlingen.

 

Stk. 3. I det omfang, foreningen selvdriver restaurationsvirksomhed, ansætter bestyrelsen en vært og fører tilsyn med dennes virksomhed. Bestyrelsen opretter eventuel forpagtningskontrakt i det omfang, virksomheden bortforpagtes.

 

Stk. 4. Et medlem der af bestyrelsen antages som vært eller forpagter, kan ikke være medlem af bestyrelsen, men kan deltage i alle bestyrelsesmøder med taleret, men ikke stemmeret.

 

Stk. 5. Foreningen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening. Til opsigelse af lån, pantsætning af fast ejendom, ansættelse og afskedigelse af vært, eller oprettelse af forpagtningskontrakt kræves dog den samlede bestyrelses underskrift.

 

 

§ 7. Regnskabet.

Stk. 1. Bestyrelsen udarbejder foreningens årsregnskab og udsender det reviderede regnskab til alle medlemmer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

Stk. 2. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

 

Stk. 3. Det påhviler de medlemsvalgte revisorer at gennemgå regnskabet og foretage kontrol af dette.

 

Stk. 4. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagen af nødvendige afskrivninger.

 

Stk. 5. Der kan på intet tidspunkt ske udbetaling af udbytte til medlemmer.

 

 

§8 Forsamlingshusets anvendelse.

Stk. 1. Forsamlingshuset må ikke anvendes til aktiviteter, der må kunne anses at kunne skade husets drift eller omdømme.

 

Stk. 2. Er der tvivl om en planlagt aktivitets overholdelse af stk. 1. skal spørgsmålet rejses i bestyrelsen og afgøres ved simpelt flertal i bestyrelsen

 

 

§9. Ændring af vedtægter og beslutning om foreningens opløsning.

Stk. 1. Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægter eller forenings opløsning kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne er tilstede på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivende stemmer.

 

Stk. 2. Er der på en generalforsamling, hvor vedtægtsændring eller forslag om opløsning af foreningen er til behandling, ikke mødt 2/3 af medlemmerne, kan forslaget forelægges en ny generalforsamling, der indkalder til afholdelse tidligst 8 dage og senest 1 måned efter afholdelsen af den første generalforsamling, på hvilken spørgsmålet har været behandlet. På denne generalforsamling kan vedtægtsændring eller opløsning af foreningen vedtages uden hensyn til de fremmødtes antal, men der kræves stadig 2/3 majoritet af de afgivende stemmer for at forslaget kan vedtages.

 

 

§ 10 Opløsning.

Stk. 1. I tilfælde af foreningens opløsning vælges der en eller flere likvidatorer som realiserer foreningens aktiver efter lovgivningens almindelige regler herom.

 

Stk. 2. Eventuel nettoformue skal overgå til sociale eller kulturelle formål, fonde eller velgørenhedefter generalforsamlingens bestemmelse. Eventuel nettoformue kan ikke udloddes til enkelt personer.